Oferta

Ubezpieczenie OC
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zakład ubezpieczeń wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. Ubezpieczenie chroni więc z jednej strony majątek sprawcy szkody, z drugiej natomiast gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń.
Zakres ubezpieczenia określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Ubezpieczenie OC ważne jest na terytorium 31 państw, w tym 27 państw należących do Unii Europejskiej, tj.: Polska, Austria, Belgia, Bułgaria, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Rumunia, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Dania, Szwecja, Węgry, Malta, Litwa, Łotwa, Cypr, Czechy, Estonia, Słowacja, Słowenia, oraz 4 państw nie należących do Unii, tj.: Andora, Islandia, Norwegia i Szwajcaria. Jeżeli wybierasz się do kraju innego niż wymienione powyżej, powinieneś posiadać Zieloną Kartę
Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub osoby kierującej pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych :
– w przypadku szkód na osobie – 2 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych,
– w przypadku szkód w mieniu – 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.
Ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.
Za zgłoszenie szkody Balcia  spowodowane w państwach innych niż Polska, „BTA Insurance Company” SE odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w danym państwie, jednak nie niższej od sumy gwarancyjnej określonej powyżej.
Z racji automatycznej odnawialności i obowiązku posiadania OC posiadacz ubezpieczenia powinien zwrócić szczególną uwagę na obowiązki z tym ubezpieczeniem związane.